سوابق علمی، اجرایی و مدیریتی

سوابق تحصيلی


  - کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران، 1358

  - دکتری در رشته شهرسازی، گرايش طراحی شهری از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران، 1379
ادامه مطلب

سوابق و فعاليت هاي اجرايي و مدیریتی


  - سوابق اجرايي(انجام مطالعات و تهيه طرح‌هاي مربوط به پروژه‌هاي معماري و شهرسازي)

  - سوابق اجرايي (در قالب بخش عمومي (دولتي / تعاوني) مرتبط با حرفه)

  - سوابق فعاليت‌هاي آموزشي)تدريس ، راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و رساله هاي دکتري)
ادامه مطلب