سوابق اجرایی و مدیریتی
ردیف شغل یا مسئولیت سالهای تصدی محل خدمت
1 مدیر کل سازمان زمین شهری استان خراسان 1361-1360 مشهد
2 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان عمران اراضی شهری استان خراسان 1360-1359 مشهد
3 عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی کار مهندسان معمار راه و ساختمان خراسان 1366-1363 مشهد
4 مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور طوس مشاوران وابسته به بانک استان خراسان 1366-1365 مشهد
5 مدیر نگهداری و بهره­برداری سازمان صنایع دفاع 1369-1367 تهران
6 مشاور معاونت سازمان طرح های توسعه سازمان صنایع دفاع 1371-1369 تهران
7 مشاور اجرایی شهردار منطقه 8 شهر تهران 1374-1372 تهران
8 مشاور و مدیر نشر فرهنگ نوسازی 1385-1386 تهران
9 معاون طرح های توسعه شهری شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری تهران (سازمان GIS) 1387-1386 تهران
10 معاون طرح های موضوعی و موضعی  نهاد برنامه­ریزی و توسعه شهری تهران 1389-1387 تهران
11 معاون مطالعات و برنامه­ریزی نهاد برنامه­ریزی و توسعه شهری تهران 1389-1388 تهران
12 عضو انجمن ملي مفاخر معماري ايران 1389 تا کنون تهران
13 عضو شورای تخصصی و علمی سازمان زیباسازی شهر تهران 1389 تا کنون تهران
14 کمیته پژوهشی شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1391تا کنون تهران
15 عضو کمیته تخصصی ارتقاء کیفی سیما و نمای شهر تهران 1391تا کنون تهران