سوابق تحصیلی
مقطع تحصيلي دانشگاه رشته تحصيلي سال اخذ
كارشناسي ارشد دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران مهندسي معماري 1358
دكتري دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران شهرسازي با گرايش طراحي شهري 1379
 
سوابق فعاليت‌هاي آموزشي(تدريس،راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي ارشد و رساله هاي دکتري)
رديف نام موسسه آموزش محل عنوان دوره آموزشي سال تحصیلی
1 انستيتو معماري مشهد معماري 62-58
2 دانشگاه تهران دانشكده محيط زيست تهران كارشناسي ارشد طراحي‌محيط 74-73
3 دانشگاه‌ آزاد- دانشكده هنر و معماري مشهد كارشناسي ارشد معماري 76-75
4 دانشگاه‌ آزاد- دانشكده هنر و معماري
همکاري در زمينه هدايت‌ پايان‌نامه‌هاي تحصيلي
تبريز كارشناسي ارشد معماري
 
80-83
5 دانشگااه آزاد- واحد تهران مرکز
هدايت‌ پايان‌نامه‌هاي تحصيلي
تهران كارشناسي ارشد معماري 83 تا کنون
6 دانشگاه آزاد-واحد علوم و تحقيقات
هدايت‌ پايان‌نامه‌هاي تحصيلي
تهران دكتري معماري
درس و هدايت رساله
81 تا 87
7 دانشگاه شاهد، دانشکده هنر تهران درس دکتري(معرفي به استاد) 1387
8 دانشگاه فردوسی مشهد مشهد دروس شهرسازی 1389-90
9 دانشگاه آزاد-واحد علوم و تحقيقات
دانشکده محيط زيست و انرژي- گرايش مهندسي طراحي محيط - هدايت‌ پايان‌نامه‌هاي تحصيلي
تهران كارشناسي ارشد طراحی محیط 89 تا کنون
9 دانشگاه تهران-پردیس بین المللی کیش کیش کارشناسی ارشد طراحی شهری 89 تا کنون
10 دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشكده معماري و شهرسازي
(عضو هيئت علمي تمام وقت گروه آموزشي شهرسازي)
تهران - كارشناسي ارشد‌پيوسته‌معماري
- كارشناسي ارشد طراحي شهري
- كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري
-‌كارشناسي‌ارشد‌ناپيوسته‌معماري
80 تا‌كنون
11 مدیر گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران تهران دوره های کارشناسی ارشد و دکتری شهرسازی 89 تا کنون