خلاصه ای از پروژه ها
پروژه‌های معماری و شهرسازی

· تهيه طرح و اجرای «پروژه‌های مسکونی و تجاری برای بخش خصوصی تعاوني»، مشهد، 64-59
تهيه طرح‌های مراحل اول و دوم پروژه‌های «تعاونی مسکن کارخانجات کانادادرای، تيم و البسکو»، شهر 62-61

  · تهيه طرح و مديريت اجرای پروژه، «زائرسرا متعلق به د ا رالعلم آيت‌الله بهبهاني»، مشهد 63-61

  · انجام مطالعات و تهيه طرح مراحل اول و دوم پروژه‌‌ «ساختمان اداری شرکت گاز منطقه خراسان و مازندران»، برنده رتبه نخست مسابقه معماری در سال 1363، اجرا شده در بلوار خيام مشهد

  · انجام مطالعات و تهيه طرح پارک کوهستانی «کوه صفه» به مساحت تقريبی يکصد و هفتاد هکتار، برنده رتبه دوم و طرح منتخب اجرايی برگزار شده از سوی شهرداری اصفهان، 1363 و انتخاب طرح پيشنهادی به عنوان بهترين طرح با قابليت‌های اجرايی از سوی هيئت داوران در زمينه مطالعات بوم‌شناختی، انتخاب گونه‌های گياهی مناسب، انتخاب شيوه آبياری (آبياری کوزه‌ای) و سازگاری طراحی با ويژگی‌های محيطی

  · انجام مطالعات‌ «بهينه‌سازی محيط پيرامونی سدهای طرق و کارده» با تأکيد بر عملکرد تفريحی، توريستی و گذران اوقات فراغت، سازمان آب خراسان، مشهد، 1364

  · مديريت «طرح‌های فرهنگی، تفريحی و ورزشی، مجموعه پارک فدک» شهرداری منطقه 8،
74-1372

  · انجام مطالعات و تهيه طرح‌های مراحل اول و دوم پروژه «مجموعه اداری، تجاری دماوند»، شهرداری منطقه 8،, 1374، اجرا شده

  · انجام مطالعات و تهيه طرح‌های مراحل اول و دوم پروژه «مجموعه فرهنگی – ورزشی خانواده»، شهرداری منطقه 8، 75-1374

  · انجام مطالعات و تهيه طرح «برج تجاری – اداری آيت»، بخش خصوصی با مشارکت شهرداری منطقه 8، 1375

  · انجام مطالعات و تهيه طرح‌های مرحله اول و دوم «ساختمان اداری شهرداری منطقه 9» 79-1378، در دست اجرا

  · مطالعات و خدمات «طراحی محيط و منظر سايت مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران»، شهرداری منطقه يک، 1381، در دست انجام

  · مطالعات و خدمات «طراحی محيط و منظر پارک علمی – تفريحی سيمين قلعه (طرح‌ساماندهی تپه سيمين قلعه دارآباد)» شهرداری منطقه يک، 1381، در دست انجام

طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی

«تبيين عوامل مؤثر در سيمای شهری و تدوين پيش‌ نويس ضوابط هماهنگ‌سازی سيمای شهری در شهرهای دو منطقه کويری و خزری از شش منطقه اقليمی کشور»، مربوط به مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی وزارت مسکن و شهرسازی

  · «بررسی تحولات فضاهای شهری در ايران تحت تأثير تبادلات فرهنگی بين تمدن‌ها در دو صده اخير»، در دست بررسی به منظور همکاری با مرکز بين‌المللی گفتگوی تمدن‌ها

  · «راهبرد مشارکت جوانان در شکل‌گيری فضاهای تفريحی، فرهنگی شهري»، سازمان ملی جوانان

  · «بررسی جايگاه رويکردهای ادراک محيطی در شرح خدمات تهيه طرح‌های توسعه شهري»، مرکز مطالعات و تحقيقات معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی

  · «ارزيابی چگونگی نقش طراحی شهری در کاهش هزينه در مديريت شهري»، مرکز مطالعات برنامه‌ريزی شهری، سازمان شهرداری‌های کشور

  · «بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، رهيافتی به تحقق توسعه شهری از درون»، سازمان نوسازی شهر تهران

  · «بررسی شيوه‌های مشارکتی در باززنده سازی بافت‌‌های تاريخي»، شهرداری منطقه 12

  · «بررسی جايگاه و ميزان اهميت کيفيت محيط زيست انسانی در مديريت شهری کشور»، مرکز مطالعات برنامه‌ريزی شهری، سازمان شهرداری‌های کشور

  · «ارزيابی کيفيت زندگی در شهرهای جديد»، شرکت عمران شهرهای جديد

  . بررسی واژه شناختی گروه واژگان مورد استفاده در ادبيات تخصصی معماری و شهرسازی ، معاونت پژوهشی ، 1384

  . بررسی عوامل بنيادی شکل دهنده هويت مکان / فضای شهری ، معاونت پژوهشی ، 1385

  . شناخت ويژگيهای کالبدی اسکان غير رسمی ( نمونه موردی درّه اوين )، معاونت پژوهشی ، 1387

  . اسکان غير رسمی اسلام آباد ، معاونت پژوهشی ، 1388