دکتر دانشپور در مصاحبه با روزنامه ایران: "هویت را از محله نگیریم"
شیوه های پاسخگویی مختلفی درباره بافت های فرسوده تاکنون مطرح بوده مثل ماجرای پروژه نواب، اما در این پروژه که رفع مشکلات بافت های فرسوده مد نظر بود اصلا به موضوع بافت نپرداخته و تنها به جداره های شهری اکتفا شد.
در این پروژه در واقع موضوع اصلی با موضوع دیگری عوض شد چون بحث اصلی، ماجرای توسعه بزرگراه چمران بود که به تغییر شکل بافت محله نواب به معنای نوسازی آن منجر شد که نتیجه آن امروز محل نقد است.روزنامه ایران
دکتر عبدالهادی دانشپور رئیس گروه آموزش شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در این باره به ایران می گوید که:  در پروژه نواب جداره بلند و محکم، بافت یک محله را تخریب و از کار انداخته اما به پشت جداره هرگز نپرداخته و برای آن چیزی نیندیشیده است.
ادامه مطلب