پروژه شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی
پروژه شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی - دکتر دانشپور - 1