کتاب ها و مقالات

ترجمه کتاب

رديف عنوان کتاب سال انتشار نشر
1 Design Dimension of planning
بعد طراحی برنامه ریزی
1390 سازمان IT  شهرداري تهران
 

داوري كتاب، مقالات و نظارت بر طرح هاي پژوهشي

رديف عنوان کتاب نام مؤلف يا مترجم تاريخ
1 برنامه توسعه پژوهش در حوزه تخصصي برنامه ريزي و طراحي محيط پژوهشکده علوم محيطي- دانشگاه شهيد بهشتي 1383
2 مسجد، فضاي مقدس ذکر الهي - 1386
3 بررسي سرمايه اجتماعي در سکونت گاههاي غيررسمي - 1386
4 نقش طراحي نواحي مسکوني در سلامت کودکان و نوجوانان - 1386
5 کاربست پديدارشناسي مکان در ارتقا فضا به مکان شهري رويکرد تحليلي - 1386
6 پياده راه عاملي براي افزايش سرمايه اجتماعي نشريه انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران 1389
7 رويکرد جديد برنامه ريزي فضايي استراتژيک نشريه انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران 1389
8 سنجش عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت از سکونت در محلات بلافصل ايستگاه هاي مترو تهران پژوهشنامه حمل و نقل 1389
9 هويت مکاني شهر ها، (چالش ها و راهکار ها) سومين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري- مشهد 1389
10 برنامه ربزي ايمن سازي شهر در برابر زلزله دکتر شيعه 1389
 
رديف عنوان وضعيت سال انتشار يا ارائه محل انتشار يا ارائه
1 درآمدي بر مفهوم و كاركرد هويت محيط انسان ساخت   10/03/1383 فصلنامه باغ نظر، ش1
2 تحليل واژه شناختي"نقد" Critic و گروه واژگان مرتبط   12/05/1385 فصلنامه باغ نظر، ش3
3 پست مدرنيته ونگرش هاي جديد معناشناختي در شهرسازي   26/11/1385 فصلنامه فلسفه گروه فلسفه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ش12
4 فضاي عمومي و عوامل موثر بر حيات جمعي   27/06/1386 فصلنامه باغ نظر ش7
5 مکانيابي سکونت گاههاي روستايي پايدار با استفاده از GIS نمونه موردي روستاي قره چاي خراسان شمالي   16/12/1386 مجله شهرنگار سازمان جغرافيايي شهرداري تهران
6 شهر ارگانيک، مفهوم و ويژگي ها   05/12/1386 فصلنامه ساخت شهر
7 توسعه ميان افزاي شهري، ظرفيت سازي توسعه از درون، اصول، راهبردها و سياست ها پذيرش اوليه   مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران
8 دگرگوني مفهوم شهر و گذار از انديشه مدرن به انديشه انتقادي   1388-ش 10 مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران
9 زير ساخت هاي اطلاعات مکاني (SDI)، اهميت و مزاياي ايجاد آن در جوامع شهري پذيرش اوليه   نشريه علمي،پژوهشي دانشکده فني دانشگاه تهران
10 مکان يابي سکونتگاه هاي روستايي پايدار با استفاده از GIS- نمونه موردي: روستاي  قره چاي (خراسان شمالي)،   16/12/1386 مجله شهر نگار