مقالات منتشر شده یا در نوبت چاپ
رديف عنوان وضعيت سال انتشار يا ارائه محل انتشار يا ارائه
1 درآمدي بر مفهوم و كاركرد هويت محيط انسان ساخت   10/03/1383 فصلنامه باغ نظر، ش1
2 تحليل واژه شناختي"نقد" Critic و گروه واژگان مرتبط   12/05/1385 فصلنامه باغ نظر، ش3
3 پست مدرنيته ونگرش هاي جديد معناشناختي در شهرسازي   26/11/1385 فصلنامه فلسفه گروه فلسفه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ش12
4 فضاي عمومي و عوامل موثر بر حيات جمعي   27/06/1386 فصلنامه باغ نظر ش7
5 مکانيابي سکونت گاههاي روستايي پايدار با استفاده از GIS نمونه موردي روستاي قره چاي خراسان شمالي   16/12/1386 مجله شهرنگار سازمان جغرافيايي شهرداري تهران
6 شهر ارگانيک، مفهوم و ويژگي ها   05/12/1386 فصلنامه ساخت شهر
7 توسعه ميان افزاي شهري، ظرفيت سازي توسعه از درون، اصول، راهبردها و سياست ها پذيرش اوليه   مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران
8 دگرگوني مفهوم شهر و گذار از انديشه مدرن به انديشه انتقادي   1388-ش 10 مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران
9 زير ساخت هاي اطلاعات مکاني (SDI)، اهميت و مزاياي ايجاد آن در جوامع شهري پذيرش اوليه   نشريه علمي،پژوهشي دانشکده فني دانشگاه تهران
10 مکان يابي سکونتگاه هاي روستايي پايدار با استفاده از GIS- نمونه موردي: روستاي  قره چاي (خراسان شمالي)،   16/12/1386 مجله شهر نگار
11 تدوين مؤلفه هاي طراحي شهري به منظور هدايت و کنترل مراکز شهري
 
پذيرش نهايي در نوبت چاپ ماهنامه شهرداريها
12 ظرفيت سازي توسعه محله اي بر روي سطوح ميان افزا، مورد: محله شادآباد شهر تهران   بهار 88،ش1 فصلنامه علمي و پژوهشي (طرح و نماد) دانشگاه علم و صنعت ايران
13 تبين مدل دلبستگي به مکان و بررسي عناصر و ابعاد مختلف آن   تابستان 1388-ش38 هنرهاي زيبا، فصلنامه علمي و پژوهشي معماري و شهرسازي دانشگاه تهران
14 اصول طراحي فضاهاي عمومي پاسخگو   1388 فصلنامه علمي و پژوهشي دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تبريز
15 Interactions among different dimensions of a Responsive Public Space: Case study in Iran   March 2009 vol21,No 1 Rurds
Review of Urban and Regional Development Studies
16 Introduction to Multiple Dimensions of a Responsive Public Space
A Case Study in Iran
  2010 June Journal of Prostor
17 Native and Immigrant's Place Attachment پذيرش اوليه در حال داوري Immigrant and Refugee Studies
18 Role of Time in User’s Attachment to the Public Spaces: A Case Study in Iran پذيرش اوليه در حال داوري Journal of Urbanism
19 Facilitating urban management through local SDI case study:the municiplality of tehran Netherland International conference GSDI 11
2009
GSDI 11 world conference spatial data infrastructure convergence:building SDI bridges to address global challenges rotterdam the netherland
20 هستي، فضا و معنا: نگاهي به تحول تاريخي مفهوم شهر
 
پذيرش اوليه در حال داوري  
21 تحلیل محتوای نقد های معماری نشریات معماری ایران از 1325 ت 1380 خورشیدی   بهار و تابستان 1390 فصلنامه هویت شهر
22 Compact City: Does it Create an Oligatory context for Urban Sustainability?   آذر 1390 International Journal of Architecture Engineering and Urban Planning
23 Landscape Design methodology in Form’s origination   2012;9(4) Life Science Journal
24 An Effective Decision Making Model to Aid Evaluation and Selection in Architectural Design Process
Validity of Scientific Techniques for Decision Making (Decision Aid) Used for Selection in Early Phases ofArchitectural Design
  2013;9(2) Journal of American Science