ترجمه، تالیف یا داوری کتاب

ترجمه کتاب

رديف عنوان کتاب سال انتشار نشر
1 Design Dimension of planning
بعد طراحی برنامه ریزی
1390 سازمان IT  شهرداري تهران
 

داوري كتاب، مقالات و نظارت بر طرح هاي پژوهشي


رديف عنوان کتاب نام مؤلف يا مترجم تاريخ
1 برنامه توسعه پژوهش در حوزه تخصصي برنامه ريزي و طراحي محيط پژوهشکده علوم محيطي- دانشگاه شهيد بهشتي 1383
2 مسجد، فضاي مقدس ذکر الهي - 1386
3 بررسي سرمايه اجتماعي در سکونت گاههاي غيررسمي - 1386
4 نقش طراحي نواحي مسکوني در سلامت کودکان و نوجوانان - 1386
5 کاربست پديدارشناسي مکان در ارتقا فضا به مکان شهري رويکرد تحليلي - 1386
6 پياده راه عاملي براي افزايش سرمايه اجتماعي نشريه انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران 1389
7 رويکرد جديد برنامه ريزي فضايي استراتژيک نشريه انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران 1389
8 سنجش عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت از سکونت در محلات بلافصل ايستگاه هاي مترو تهران پژوهشنامه حمل و نقل 1389
9 هويت مکاني شهر ها، (چالش ها و راهکار ها) سومين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري- مشهد 1389
10 برنامه ربزي ايمن سازي شهر در برابر زلزله دکتر شيعه 1389
11 بررسي محتواي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه هاي ايران از آغاز تا 1388 دکتر بهزادفر 1389
12 Roll of Architectural Design in Formation and Utility of Technology Parks 5th Symposium on Advances in Science and Technology-Iran-Mashhad 1389
13 Green Architecture Reviews of the Sasanid Monuments 5th Symposium on Advances in Science and Technology-Iran-Mashhad 1389
14 Garden City- One of the Pattern of Urban Durable Development دانشگاه خاوران 1389
15 The Effect of Environment Sustainability in the Architehture of Persian Gardens Pavilion دانشگاه خاوران
 
1389
16 cultural aspect regarding landscape of Persian garden with emphasis on water and tree - 1386
17 کتاب طرح ها و برنامه هاي شهرسازي مصطفي بهزادفر 1387
18 بررسي عوامل تنش و سازگاري در فضاي شهري راضيه رضازاده 1387
19 کتاب هويت شهر تهران جلد 2 مصطفي بهزادفر 1387
20 کتاب نظریه ها و روش های طراحی حیدر جهانبخش 1391
21 کتاب تاریخ طراحی شهری سرشت و سرنوشت مهرداد هاشم زاده همایونی 1391