مقالات و مقالات همايش ها و نشست ها ي علمي
 

مقالات منتشر شده یا در نوبت چاپ

 

رديف

عنوان

وضعيت

سال انتشار يا ارائه

محل انتشار يا ارائه

1

درآمدي بر مفهوم و كاركرد هويت محيط انسان ساخت

 

10/03/1383

فصلنامه باغ نظر، ش1

2

تحليل واژه شناختي"نقد" Critic و گروه واژگان مرتبط

 

12/05/1385

فصلنامه باغ نظر، ش3

3

پست مدرنيته ونگرش هاي جديد معناشناختي در شهرسازي

 

26/11/1385

فصلنامه فلسفه گروه فلسفه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ش12

4

فضاي عمومي و عوامل موثر بر حيات جمعي

 

27/06/1386

فصلنامه باغ نظر ش7

5

مکانيابي سکونت گاههاي روستايي پايدار با استفاده از GIS نمونه موردي روستاي قره چاي خراسان شمالي

 

16/12/1386

مجله شهرنگار سازمان جغرافيايي شهرداري تهران

6

شهر ارگانيک، مفهوم و ويژگي ها

 

05/12/1386

فصلنامه ساخت شهر

7

توسعه ميان افزاي شهري، ظرفيت سازي توسعه از درون، اصول، راهبردها و سياست ها

پذيرش اوليه

 

مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران

8

دگرگوني مفهوم شهر و گذار از انديشه مدرن به انديشه انتقادي

 

1388-ش 10

مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران

9

زير ساخت هاي اطلاعات مکاني (SDI)، اهميت و مزاياي ايجاد آن در جوامع شهري

پذيرش اوليه

 

نشريه علمي،پژوهشي دانشکده فني دانشگاه تهران

10

مکان يابي سکونتگاه هاي روستايي پايدار با استفاده از GIS- نمونه موردي: روستاي  قره چاي (خراسان شمالي)،

 

16/12/1386

مجله شهر نگار

 

عناوين مقالات همايش ها، نشست ها ي علمي و گفتگو ها ي تخصصي
 

رديف عنوان همايش سخنراني/نشسست علمي/گفتگوي تخصصي برگزارکننده زمان
1 وقف مدلي مشارکتي در شکل گيري و توسعه فصاهاي همگاني شهري و حيات جمعي همايش بين المللي هنر نبوي دانشگاه هنر اصفهان 9/10/1385
2 مروري بر آموزه هاي اسلامي در باره تعامل انسان- محيط(مقايسه تطبيقي با ادبيات موضوعي توسعه پايدار) همايش بين المللي هنر نبوي دانشگاه هنر اصفهان 10/10/1385
3 مفاهيم زيبايي شناسي شهري، سخنراني مرکز مطالعات و پژوهشهاي رسانه اي موسسه همشهري،خانه هنرمندان آذر1385
4 چالش هاي مديريت شهري، نشسست علمي دانشگاه علم و صنعت ايران، سالن شهيد بهرامي 21/09/1385
5 هويت معماري و شهر سازي، گفتگوي تخصصي راديو جوان، برنامه نشاني 13/12/1385
6 طراحي منظر و مبلمان شهري گفتگوي تخصصي راديو جوان 26/04/1386